Obchodní podmínky

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na Mirka Engelová

1) Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Zrozeni k pohybu Líšnice 76, 25210 Líšnice , identifikační číslo: 74312138 zapsaný , upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Nabídka služeb je poskytovatelem provozována na fb stránce MirkaEngelová- zrozeni k pohybu a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese www.mirkaengelova.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2) Uživatelský účet

 1. Na základě registrace objednavatele provedené na webové stránce může objednavatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednavatel provádět objednávání služeb – časového členství a/nebo programu výživového poradenství (dále jen „uživatelský účet“) a přistupovat k obsahu webu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je objednavatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednavatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednavatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednavatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednavatele.
 4. Objednavatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednavatel svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy objednavatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Objednavatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Odesláním objednávky služeb vyslovuje objednavatel souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou poskytovateli poskytnul, a to po dobu uchování osobních údajů objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

3) Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní webové stránky obsahuje seznam služeb nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivé nabízené služby. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služeb umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby.
 2. Pro objednání služby vyplní objednavatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní), způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby (dále jen jako „objednávka“).
 3. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednavateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednavatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednavatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednavatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce objednavatelem jsou považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednavateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 4. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele.
 5. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 6. Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 7. V případě, že je objednavatel nezletilý, je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce objednatele s poskytováním služeb.

4) Cena služeb a platební podmínky

Cenu služeb (časové členství a/nebo program výživového poradenství) může objednavatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby: bankovním převodem

 1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při zpřístupnění placeného webového rozhraní poskytovatelem objednavateli.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je objednavatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s jménem na fb profilu. V případě bezhotovostní platby je závazek objednavatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem objednavateli nelze vzájemně kombinovat.
 4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy objednavateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu – vystaví poskytovatel objednavateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednavatele.

5) Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Objednavatel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem objednavatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil objednavateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel tímto informuje objednavatele, že v případě jím uzavírané kupní smlouvy – nákupu digitálního obsahu – výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Objednavatel tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je objednavateli (uživateli) umožněno čerpat produkt pod jeho uživatelským účtem dle této smlouvy ihned, po řádném zaplacení.
 2. Byla-li poskytovatelem stanovena garance vrácení peněz při nespokojenosti se zakoupeným obsahem, toto právo může objednavatel využít maximálně jednou. (Není možné opakovaně kupovat a vracet.)

6) Průběh poskytování služeb cvičebního členství

 1. V případě objednávky digitálního obsahu, např. členství nebo placeného obsahu, bude kupujícímu tento obsah zpřístupněn online.

7) Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednavatel bere na vědomí, že časové členství, programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Objednavatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít časové členství, programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.
 2. Objednavatel není oprávněn při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.
 3. Poskytovatel není ve vztahu k objednavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 4. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 5. V případě zakoupení digitálních produktů, jako je časové členství, video obsah, články, programové vybavení, online poradna  a podobně (dále jen „digitální obsah“),  se objednavatel zavazuje použít zakoupená díla výhradně pro svou potřebu. Objednavatel bere na vědomí, že digitální obsah je chráněn autorským právem a není oprávněn jej šířit, duplikovat nebo jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě neoprávněného nakládání objednavatele s digitálním obsahem, může poskytovatel digitální produkty objednavateli znepřístupnit. Tímto však nezaniká prodávajícímu nárok na náhradu škody.
 6. Objednavatel bere na vědomí, že digitální obsah je vázán k registraci objednavatele a pro zpřístupnění digitálního obsahu musí být přihlášen.

8) Časové členství, sekce pro členy

 1. Časovým členstvím se rozumí část webu, jejíž obsah není veřejně přístupný (dále jen sekce pro členy), resp. veřejně je přístupný pouze náhled s komentářem „pro členy“.
 2. Poskytovatel umožní přístup do sekce pro členy pouze objednavatelům, kteří uhradili členský poplatek – členství.
 3. Po úhradě časového členství získává objednavatel časově omezený přístup do sekce pro členy.
 4. Objednavatel musí být pro vstup do sekce pro členy přihlášen pod účtem, pro který časové členství uhradil.
 5. Přístup do sekce pro členy je realizován tak, že je zobrazen kompletní obsah online (tj. text je odemčen).
 6. Pro přístup k digitálnímu obsahu je objednavatel oprávněn přihlásit se kdykoliv během dne a současně má neomezený přístup do archivu článků a videí v sekci pro členy.
 7. Doba platnosti členství se řídí dle zakoupeného typu členství, například na jeden rok.
 8. Platnost členství se počítá ode dne, kdy došlo k úhradě na účet poskytovatele, nebo na účet platební brány.
 9. Po vypršení platnosti členství objednavatel nemá do sekce pro členy přístup.
 10. Časové členství nelze prodlužovat pro překážky na straně klienta a to ani z důvodu nemoci.

9) Reklamace a stížnosti

 1. Vůči poskytovateli, který objednateli poskytuje služby, je objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu poskytovatele.
 2. Poskytovatel s objednatelem sepíše reklamační protokol. Objednatel obdrží kopii tohoto reklamačního protokolu.
 3. Reklamace bude poskytovatelem vyřízena do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s objednatelem poskytovatel písemně nedohodne jinak.
 4. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne objednavateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom objednavatele informuje.

10) Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo osobně (dle volby odesílatele). Objednavateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena: a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, b) v případě osobní schůzky převzetím vyplněného objednávkového formuláře.

11) Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Poskytovatel je oprávněn k poskytnutí služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Kontaktní údaje poskytovatele: Miroslava Engelová, Líšnice 76,25210 Líšnice adresa pro doručování, adresa elektronické pošty info@mirkaengelova.cz

Tyto obchodní podmínky byly zveřejněny dne 22.1.2022 a nabývají platnosti a účinnosti dne 21.2.2022.

V Líšnici dne 22.1.2022

Miroslava Engelová

 

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb – online produktech

 

Jméno podnikatele:        Miroslava Engelová

Sídlo:                            Líšnice 76, 252 10, Líšnice

IČO:                             74312138

 

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Černošice

 

(dále také jen „Poskytovatel“)

 

 1. Obecná ujednání
 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb na www.mirkaengelova.cz mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).
 2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Poskytovatel zřídil pro zákazníky možnost registrace do jejich jednotlivých účtů, jejichž prostřednictvím zákazník realizuje své objednávky služeb či služby přímo využívají. Při registraci je zákazník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit účet, pokud zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto podmínek či z dalších ujednání (vč. uzavřených smluv) mezi Poskytovatelem a zákazníkem.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, za bezpečnost svého hesla a zamezení přístupů neoprávněných osob ke svému účtu odpovídá zákazník.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné.
 6. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu.
 7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 1. Cena a platební podmínky
 2. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak.
 3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady a lhůta splatnosti se stanovuje na 10 dnů. Platba je možná:
 4. a) Bankovním převodem na účet Poskytovatele
 5. b) Platební kartou, kterou zajišťuje společnost ComGate Payments, se sídlem Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup. (Doplňte si svého poskytovatele platební brány. Pokud bránu mít nebudete, odstavec smažte.)
 6. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
 7. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy Poskytovatele vzájemně kombinovat.
 8.  

III. Další ujednání

 1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.
 1. Zákazník je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem prostředky komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů. V takovém případě mu Poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany Poskytovatele již splněna.
 1. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb Poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy.
 3. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatele na adrese sídla nebo telefonicky +420 724508314 či emailem na emailovou adresu info@mirkaengelova.cz bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a) nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny.
 4. Závěrečná ustanovení
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích našeho webu.
 7. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Líšnici dne 1. 9. 2022