GDPR – podmínky ochrany osobních údajů – online produktů

Jméno podnikatele:        Miroslava Engelová

Sídlo:                            Líšnice 76, 252 10, Líšnice

IČO:                             74312138

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Černošice

(dále také jen „Správce“)

 

 1. Pojmy

 

Správce je provozovatelem webových stránek, online služeb a dalších projektů v síti internet (dále jen „Služby“). Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu). 

Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány. 

Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřil zpracováním osobních údajů pro účely stanovení Správcem.

 1. Účel zpracování osobních údajů

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.
 1. Emailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu ve smyslu z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů); takovýto souhlas však nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů.
 1. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (nákup zboží či služeb / uzavření smlouvy, další využití Služeb a zasílání informací formou emailových newsletterů).

III. Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:

 • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 5 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran.
 • Po dobu 5 let od posledního využití služby uživatelem.
 • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

 1. Práva subjektů údajů

Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva, která vychází z nařízení GDPR:

 1. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování).
 1. Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 1. Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 1. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email: info@mirkaengelova.cz
 1. Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá následující zpracovatele: MailerLite, FAPI, SimpleShop, ZOOM), poskytovatele hostingových služeb Wedos.
 1. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
 1. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.
 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 9. 2022
 
 

GDPR – podmínky ochrany osobních údajů

 
I. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Miroslava Engelová IČO:
  74312138 dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Líšnice 76, 25210 Líšnice, email: info@mirkaengelova.cz
  telefon: 724508314
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
  fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či 
  nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
  identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
  prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
  společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které
  správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
  smlouvy.
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  – plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  – a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
  informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  – vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou
  nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí
  osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
  osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  – zasílání objednávek(např. poukazy, faktury) sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
  22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 4. Souhlasím aby na základě čl.6 odst.1, písm.a, Nařízení zpracoval Správce moje
  1. Fotografie
  2. Videa
  3. Zvukové záznamy
  Za účelem
  Marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích)
  Prezentace na webu
  Prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram apod.)
  Prezentace na dalších informačních materiálech

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  – po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
  mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let
  od ukončení smluvního vztahu).
  – po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
  marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  – podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  – zajišťující služby provozování
  – zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
  mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  – právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.
  18 GDPR.
  – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  – právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
  email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k 
  zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
  údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky na email nebo mobilní číslo potvrzujete, že jste seznámen/a s 
  podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
  údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi
  těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022